Menu footer
  • Legal notice
  • Jobs
  • TOMBOLA BELLEWAERDE PARK EVIAN
  • Change region

OFFICIEEL REGLEMENT

REGLEMENT – TOMBOLA EVIAN BELLEWAERDE– WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR NV DANONE WATERS BENELUX

1. Danone Waters Benelux, organiseert een tombola ten voordelen van SOS Kinderdorpen op basis van K.B. nr. III/42/CD.585.13-392. aangeboden door Danone Waters Benelux met maatschappelijke zetel te Jules Cockxstraat 6b3 - 1160 Oudergem, RPR nummer BE 0419 344 658.

2. De tombola loopt van 19/07/2012 tot en met 15/08/2012. De actie is beperkt tot het Belgische grondgebied en natuurlijke en meerderjarige personen die in België woonachtig zijn. De personeelsleden van Danone Benelux en iedereen die heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van deze tombola, evenals de familieleden van deze personen in de eerste en tweede graad, zijn uitgesloten van deelname. Bovendien mag elke natuurlijke persoon slechts eenmaal deelnemen aan de tombola.

3. De deelnemende producten zijn: 30 kaartjes voor het Bellewaerde-park in België.

4. Deelnemen aan de tombola kan enkel via internet, en in het bijzonder via de volgende site: www.facebook.com/evianbelgium

5. Om rechtsgeldig deel te nemen aan deze tombola, moet de consument: tijdens de periode van de tombola naar de site www.facebook.com/evianbelgium surfen, afin de répondre à la question posée en envoyant un email à l’adresse evian@danone.com. Une chance de tombola est attribuée électroniquement à chaque bonne réponse. Une seule réponse par email est acceptée. Waar hij/zij de wedstrijdvraag vindt waarop dient geantwoord worden met een e-mail aan evian@danone.com. Er wordt elektronisch één tombolakans toegekend voor elke geldig geregistreerde code. Slechts één antwoord per e-mail wordt geaccepteerd.

Eén kans om te winnen per geldige inschrijving. Laattijdig ingestuurde deelnames zullen niet in aanmerking komen. Bovendien wordt elke kandidatuur met een ongeldig e-mailadres nietig verklaard. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een foutief of onvolledig inschrijvingsformulier of voor een slecht ingegeven adres op het inschrijvingsformulier dat leidt tot een foutief of onbekend adres of enig ander probleem. Eenieder mag zoveel keer deelnemen als gewenst, voor zover de deelnamevoorwaarden worden gerespecteerd.

6. Alle kosten voor deelname aan de tombola (telefoon, internet, computer, aankoop product…) zijn volledig ten laste van de deelnemers. De deelnemers zullen van de organisator in geen geval de kosten kunnen terugvorderen die voortvloeien uit hun deelname aan de tombola.

7. SOS Kinderdorpen noch Danone Waters Benelux kunnen aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of verlies van zendingen die werden verstuurd per post.

8. De prijzen van deze tombola omvatten:
• Achtentwintig kaartjes voor het Walibipark, met een eenheidswaarde van drieëndertig euro, en tweeëndertig kaartjes voor het Bellewaerde-park, met een eenheidswaarde van achtentwintig euro.

De prijzen zijn geldig tot 30/09/2012.

Het vervoer naar de pretparken en de uitgaven in het park (voedsel, dranken…) zijn ten laste van de winnaar.

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden per e-mail. De winnaars moeten hun volledige gegevens doorgeven: naam, voornaam, telefoonnummer en postadres. Zij zullen de prijs per post ontvangen.
De vragen zullen online te raadplegen zijn op www.facebook.com/evianbelgium elke donderdag gedurende het geheel van de duur van de tombola. De winnaars zullen de eerst opeenvolgende woensdag na het publiceren van de wedstrijdvraagd per e-mail verwittigd worden.

De verdeling van de prijzen is als volgt:

woensdag 25/07/2012:

Bellewaerde-park: 2 Duo Pass (4 toegangskaartjes die door twee winnaars worden verdeeld) en 1 Family Pass (4 toegangskaartjes die door een winnaar worden verdeeld)

woensdag 01/07/2012:

Bellewaerde-park: 2 Duo Pass (4 toegangskaartjes die door twee winnaars worden verdeeld) en 1 Family Pass (4 toegangskaartjes die door een winnaar worden verdeeld)

woensdag 08/08/2012:

Bellewaerde-park: 2 Duo Pass (4 toegangskaartjes die door twee winnaars worden verdeeld) en 1 Family Pass (4 toegangskaartjes die door een winnaar worden verdeeld)

woensdag 15/08/2012:

Bellewaerde-park: 3 Duo Pass (6 toegangskaartjes die door drie winnaars worden verdeeld)

9. De organisator zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de te winnen prijzen. De winnaars ontheffen de vennootschap Danone Waters Benelux van elke aansprakelijkheid.
Bovendien kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden die zich tijdens de reis/het bezoek voordoen. De winnaars zullen zelf een verzekering nemen voor eventuele voorvallen tijdens de reishet bezoek s’il le souhaite.indien hij/zij dit wenst.

De enige verplichting van de organisator is de overhandiging van de prijs aan de winnaars. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige bijkomende kosten verbonden aan deze reis/dit bezoek, noch voor het volbrengen van eventuele formaliteiten en enige andere voorbereidingen verbonden aan deze reis. De winnaar zal dus zelf verantwoordelijk zijn voor onder andere (maar niet limitatief) het bekomen van een geldig visa en alle andere hieraan verbonden formaliteiten.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele annuleringen, stakingen en/of enige andere omstandigheden die de reis/het bezoek kunnen annuleren en/of wijzigen.

Indien de winnaars minderjarig zijn, zullen deze begeleid moeten zijn door hun ouders en/of voogd bij het bezoek en/of de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders en/of voogd om het bezoek te doen zonder hun ouders/voogd.

10. De loterij zal uitgevoerd worden door SOS Kinderdorpen. Eenzelfde natuurlijke persoon, geïdentificeerd op basis van zijn naam en zijn woonadres, kan maximaal één prijs winnen. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht via e-mail. De prijzen zullen worden verstuurd naar hun privéadres. De prijzen zijn overdraagbaar, maar kunnen niet worden omgeruild of ingeruild voor hun tegenwaarde in contanten. In geval van nood behoudt de organisator zich echter het recht voor om een prijs te geven met een gelijkaardige waarde in plaats van de voorziene prijs. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige vertraging en/of verlies van de zendingen en de prijzen die per post werden verstuurd in het kader van de tombola.

11. Na de loterij kan enkel een lijst met de winnaars waarop het initiaal van de voornaam, de familienaam en de postcode van de gemeente worden vermeld, worden verstrekt, en uitsluitend na een schriftelijke aanvraag met daarbij een aan uzelf geadresseerde en correct gefrankeerde envelop, te versturen naar het volgende adres: Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem. De portkosten in verband met deze verzending zullen ten laste zijn van de eiser.

12. Door hun deelname aan de tombola aanvaarden de winnaars de publicatie van hun naam, voornaam en adres in de publiciteit en de persartikels in verband met deze tombola, evenals het principe van een foto- of audiovisuele reportage, zonder dat ze daardoor aanspraak kunnen maken op enig ander recht dan de toekenning van hun prijs. De winnaars kunnen zich uiteraard verzetten tegen de verspreiding van informatie die hun eer of reputatie schade zou kunnen toebrengen. Elk verzet dient schriftelijk te worden gemeld op het volgende adres: Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem.. Met verzet dat niet schriftelijk is toegestuurd, zal geen rekening kunnen worden gehouden. De portkosten in verband met deze verzending zullen ten laste zijn van de eiser.

13. De organisator behoudt zich het recht voor om de tombola geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of een onvoorziene gebeurtenis. De organisator behoudt zich het recht voor de tombola om elke nuttig geachte reden op te schorten en/of te wijzigen. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen. Dit artikel is toepasbaar zonder dat de deelnemers of enige andere persoon een recht kunnen claimen op informatie of schadevergoeding.

14. Er zal geen enkele schriftelijke, telefonische, verbale of andere communicatie plaatsvinden betreffende deze actie, afgezien van aanvragen voor het reglement. Het volledige reglement zal worden verstuurd naar iedereen die daar schriftelijk om verzoekt door een geadresseerde en correct gefrankeerde envelop te sturen naar Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem.. Het volledige reglement van deze wedstrijd kan ook worden geraadpleegd op de site www.evian.be.

15. De deelname aan de tombola "SOS Kinderdorpen" die wordt aangeboden door Danone Waters Benelux geldt als volledige aanvaarding van het onderhavige reglement. Alle geschillen of klachten betreffende deze tombola en alle gevallen die niet zijn voorzien in het onderhavige reglement, zullen worden beslecht door een gerechtsdeurwaarder. De beslissingen van deze laatste zijn onherroepelijk. Er zal geen enkele klacht telefonisch worden behandeld. Elke klacht betreffende deze tombola moet schriftelijk zijn en ten laatste binnen 7 werkdagen na de lottrekking van de tombola worden verstuurd naar het volgende adres: Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend of die niet schriftelijk worden geformuleerd, zullen niet in aanmerking worden genomen. De portkosten in verband met deze verzending zullen ten laste zijn van de eiser.

16. De deelnemers moeten het reglement van de tombola naleven. Indien een winnaar niet voldoet aan de criteria van dit reglement, zal de prijs niet worden toegekend, zal hij eigendom blijven van Danone Waters Benelux en zal hij worden toegekend aan de volgende deelnemer in het klassement.

17. De deelnemers geven de toelating hun identiteit te laten controleren en te laten verifiëren of hun adresgegevens overeenkomen met die op hun identiteitskaart. Elke valse verklaring over hun identiteit of domicilieadres of elk ander gevraagd gegeven zal leiden tot de onmiddellijke schrapping van de deelnemer.

18. Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik leidt automatisch tot de uitsluiting van de kandidaat, zonder voorafgaande verwittiging.

19. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die heeft gefraudeerd, heeft getracht te frauderen, verantwoordelijk is voor een misbruik of heeft getracht een misbruik te plegen.

20. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld tegenover deelnemers voor een eventuele fraude of misbruik.

21. Danone Waters Benelux kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de technologie die wordt gebruikt voor de tombola en/of de configuratie van de software en/of hardware die de deelnemer gebruikt. Danone Waters Benelux garandeert op geen enkele wijze de goede werking van software die is ontwikkeld door derden (Microsoft, Macromedia enz.). Danone Waters Benelux kan bovendien in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor technische of technologische problemen of voorvallen, of enig ander probleem waardoor het niet mogelijk is de desbetreffende site te bezoeken of deel te nemen via deze websites.

Danone Waters Benelux kan bovendien geenszins aansprakelijk worden gesteld voor virussen, eventuele ongewenste bezoeken of elk ander technisch of technologisch probleem dat rechtstreeks of onrechtstreeks is gekoppeld aan zijn website.

22. Danone Waters Benelux verbindt zich ertoe de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven.

22.1. Persoonsgegevens die Danone Waters Benelux verzamelt

22.1.1.
Bij een bezoek aan de site van www.evian.be, en www.facebook.com/evianbelgium en bij het sturen van een e-mail ter validatie van de deelname aan evian@danone.com, bewaart Danone Waters Benelux de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 het e-mailadres van de gebruiker (wanneer hij een boodschap stuurt, een vraag stelt van op deze website of, in het algemeen, wanneer hij met Danone Waters Benelux via e-mail communiceert);
 alle informatie met betrekking tot de pagina's die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
 alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
 alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Danone Waters Benelux heeft verstrekt.

Bovendien, als de gebruiker zich inschrijft voor de wedstrijd, zal Danone Waters benelux de volgende gegevens bewaren over de deelnemers aan de tombola, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd: (*) naam, voornaam, M/V, volledig adres, NL/FR, geboortedatum, tel, gsm, e-mail van de deelnemer (*), elke informatie die de deelnemer vrijwillig verstrekt aan Danoen Waters Benelux. De deelnemer is alleen verantwoordelijk voor de juistheid en gepastheid van de gegevens die hij aan Danone Waters Benelux meedeelt.

22.1.2.
Op deze site gebruikt Danone Waters Benelux cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de vaste schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. Dat bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over dat bezoek, zoals de webpagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar onze site te gaan, zijn vroegere activiteiten op de site en zijn gegevens wanneer hij een formulier invult. Dit gebruik van cookies door Danone Waters Benelux biedt ons de mogelijkheid de gebruiker bij een volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die niet aanvaarden of dat ze melden dat een cookie werd verzonden, bijvoorbeeld:

 Als de gebruiker op internet surft met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft): klik op "Weergave", "Opties", "Geavanceerd". Van de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, heet de vierde "Waarschuwen vooraleer cookies te aanvaarden" en, alleen bij Internet Explorer 4, heet de vijfde "Cookies altijd weigeren".
 Als de gebruiker op internet surft met Internet Explorer 5 (Microsoft): Klik op "Extra", "Internetopties", "Beveiliging", "Het beveiligingsniveau aanpassen". In de rubriek "Cookies", kiest u "Vragen" of "Uitschakelen" voor de twee voorgestelde opties.
 Als de gebruiker op internet surft met Navigator Gold 3 (Netscape): Klik op "Opties", "Voorkeuren van het netwerk", "Protocols". Van de verschillende waarschuwingen die de gebruiker kan activeren, heet de eerste "Waarschuwen vooraleer een cookie te aanvaarden". De gebruiker wordt dan gewaarschuwd wanneer een cookie binnenkomt en kan dan weigeren dat zijn navigatiesoftware die cookie aanvaardt.
 Als de gebruiker op internet surft met Communicator (Netscape): klik op "Bewerken", "Voorkeuren" en klik "Geavanceerd" aan. Kies de gewenste optie.

22.1.3.
Als Danone Waters Benelux gegevens overdraagt of ontvangt op zijn website, behoudt Danone Waters Benelux zich het recht voor de coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

22.2. Doeleinden van de verwerking van de gegevens door Danone Waters Benelux

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld en bewaard door Danone Waters Benelux (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan delegeren aan onderaannemers) en kunnen aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden door Danone Waters Benelux gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker en hem te informeren in het kader van zijn acties, om de inhoud van zijn website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te houden van updates van deze site, om de gebruiker informatie te verschaffen betreffende zijn producten, om informatieaanvragen en suggesties te verkrijgen, alsmede voor statistische evenals commerciële doeleinden en met het oog op direct marketing en voor de mededeling van informatie over onze producten. En elk ander administratief – commercieel doel.

Indien Danone Waters Benelux de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt Danone Waters Benelux zich ertoe de gebruiker te informeren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om de gebruiker de kans te bieden zijn deelname te weigeren.

22.3. Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

Als de gebruiker zijn recht op toegang, weigering en/of rechtzetting wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met Danone Waters Benelux:

 via e-mail: evian@danone.com
 via fax: +32 (0) 2 776 66 35
 via de post: Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem

22.4. Opmerkingen over het privacybeleid van Danone Waters Benelux?

Als de gebruiker opmerkingen heeft over het privacybeleid van Danone Waters Benelux, kan hij contact opnemen met:

 via e-mail: evian@danone.com
 via fax: +32 (0) 2 776 66 35via de post: Danone Waters Benelux, Jules Cockxstraat 6b3, 1160 Oudergem

Als de gebruiker vindt dat het vermelde privacybeleid niet wordt gerespecteerd, kan hij contact opnemen met Danone Waters Benelux op hetzelfde adres.

23. In geval van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met deze tombola, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

Opgemaakt op 17 Juli 2012.